least - Tłumaczenie po polsku (2023)

Dodatkowe przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.
Tłumaczenia dodatkowych przykładów zdań również generowane są przez automatyczny moduł i nie są weryfikowane przez naszych lektorów.

Where she may be now I have not the least idea.

Gdzie ona może być teraz mam nie najmniej pomysłu.

They were here for these people and others not the least different from those they'd left at home.

Byli tu dla tych ludzi i in. nie najmniej inny z ci wyszli w domu.

I am sure he has not the least idea of it.

Jestem pewny, że on ma nie najmniej tego pomysłu.

There is not the least question of that, at all.

Nie ma najmniej tego pytania, wcale.

Another point, and not the least important, is tax competition.

Inny punkt, i nie najmniej ważny, jest konkurencją podatku.

Not the least is the role which individuals played in war.

Nie najmniej jest rolą, którą osoby odgrywały w wojnie.

It seems that many of them are not the least bit happy.

Wygląda na to , że wielu z nich jest ani trochę szczęśliwy.

The others, however, paid not the least attention to her.

Inni, jednakże, zapłacili nie najmniej uwagi na nią.

The view is pretty good down here, and not the least bit empty.

Widok jest dobry całkiem tu na dole, i ani trochę pusty.

The had not the least idea that their love was a crime in people's eyes.

Mieć nie najmniej pomysłu, że ich miłość była przestępstwem w ludzie oczy.

There were only several million questions we had for each other, not the least of which was one that would likely never be asked.

Było tylko kilka milion pytań mieliśmy dla siebie, nie który najmniej było jednym to by prawdopodobny nigdy zapytany.

She had planned many things, not the least of which was their baby.

Zaplanowała wiele rzeczy, nie który najmniej było ich dzieckiem.

But the landscape is not the least bit like home.

Ale krajobraz jest ani trochę jak dom.

Not the least important of which was her Irish mother.

Nie najmniej ważny z który był jej irlandzką matką.

Not the least being questions as to who is available to give evidence of the State's case for murder.

(Video) Justin Bieber - At least for now [TŁUMACZENIE PL]

Nie najmniej będąc pytaniami co do kto jest dostępny złożyć zeznania w sprawie państwa argumentu za morderstwem.

But as to where that wood might be I have not the least idea.

Ale co do gdzie to drzewo może być mam nie najmniej pomysłu.

Not the least of these was somewhat turned to Love.

Nie najmniej z te nieco został skierowany na Miłość.

A lot has changed for Davis in two years, not the least being his view of history.

Dużo wymieniło na Davisa za dwa lata, nie najmniej będąc jego widokiem historii.

We're not the least bit ashamed of what we did.

Jesteśmy ani trochę zawstydzony z co zrobiliśmy.

There were lives at stake here, his own not the least of them.

Były życia przy słupku tu, jego własny nie najmniej z nich.

Too many other dynamics are also at work, not the least being history.

Zbyt wiele innych dynamiczności pracuje również, nie najmniej będącej historii.

Many important goods came through this town, not the least of them information.

Wiele ważnych dóbr przeszło przez to miasto, nie najmniej z nich informacje.

But, on the other hand, I'm not the least bit afraid of you.

Ale, z drugiej strony, jestem ani trochę wystraszony cię.

Not the least of which were her adventures so far.

Nie który najmniej były jej przygodami do tej pory.

I had not the least intention of being the first to give way.

Miałem nie najmniej zamiaru bycia pierwszy do ustąpienia.

She did not in the least want to go and make sure.

Wcale nie chciała pójść i upewniła się.

As for the future, he did not in the least care what happened.

Co do przyszłości, zrobił nie wcale opieka co zdarzyć się.

But she did not in the least want to do that.

Ale wcale nie chciała robić to.

It was not in the least possible to think of love.

Nie można było wcale myśleć o miłości.

Only she did not in the least have any idea of how to go about that.

(Video) Adele - Hello

Tyle że wcale nie miała jakiegokolwiek pomysłu z jak zabrać się do tego.

"Not in the least, I have any number of things to do before we leave."

"Nie wcale, mam każdą ilość rzeczy do robienia zanim wychodzimy."

He did not in the least believe that was what they had said.

Wcale nie sądził, że to jest co powiedzieli.

My wife is not in the least what you imagine her.

Moja żona jest nie wcale co wyobrażasz sobie jej.

It was very far away, and not in the least like any sound they had ever heard before.

To było bardzo daleko, i nie wcale jak jakikolwiek dźwięk kiedykolwiek słyszeli wcześniej.

He, it seemed, was not in the least put off.

On, to wydawało się, wcale nie został odłożony.

He was not in the least prepared for what happened.

Do niego wcale nie przygotowano co zdarzyć się.

Her father was not in the least surprised to see him.

Jej ojciec wcale nie został zaskoczony zobaczyć go.

I for my part was not in the least doubt about the matter.

Ja co do mnie był nie wcale wątpliwość o sprawie.

It was not in the least what he had been led to expect.

To było nie wcale do co został zaprowadzony oczekiwać.

Not in the least do we want to ban them.

Nie wcale robić chcemy zabronić im.

And so far 1 am not in the least bit satisfied.

Zatem daleko 1 wcale nie jest zaspokojony.

Not in the least, but you are still a guest.

Nie wcale, ale jesteś wciąż gościem.

He laughed at her, not in the least put out.

Śmiał się z niej, nie wcale wystawiać.

He was not in the least bit surprised to find there were three of us.

Wcale nie został zaskoczony stwierdzić, że było trzech z nas.

I am not in the least surprised by this news.

(Video) Lady Gaga, Ariana Grande - Rain On Me (Official Music Video)

Wcale nie jestem zaskoczony przez te wiadomości.

What I'm doing is not in the least bit exceptional.

Co robię jest nie wcale wyjątkowy.

It does not in the least look like a mirror.

To robi nie wcale spojrzenie jak lustro.

Not in the least, but he did understand her urgency.

Nie wcale, ale zrozumiał swoją pilną potrzebę.

Now, what she said or thought mattered not in the least.

Teraz, co powiedziała albo pomyślała liczyć się nie wcale.

She walked to the door, looking not in the least tired.

Podeszła do drzwi, patrząc nie wcale zmęczony.

It seems that many of them are not the least bit happy.

Wygląda na to , że wielu z nich jest ani trochę szczęśliwy.

The view is pretty good down here, and not the least bit empty.

Widok jest dobry całkiem tu na dole, i ani trochę pusty.

But the landscape is not the least bit like home.

Ale krajobraz jest ani trochę jak dom.

We're not the least bit ashamed of what we did.

Jesteśmy ani trochę zawstydzony z co zrobiliśmy.

But, on the other hand, I'm not the least bit afraid of you.

Ale, z drugiej strony, jestem ani trochę wystraszony cię.

"I am not the least bit racist in any way about anything."

"Jestem ani trochę rasistowski w jakiś sposób o niczym."

His dark eyes, however, were sharp and not the least bit wild.

Jego ciemne oczy, jednakże, były bystre i ani trochę dziki.

"But once we got there, it became clear they were not the least bit interested."

"Ale raz dostaliśmy tam, to stało się oczywisty byli ani trochę zainteresowany."

He seemed not the least bit eager to call anyone to account for anything.

Wydawał się ani trochę chętny do zażądania wytłumaczenia od nikogo co do czegoś.

But the event itself was not the least bit coherent or clear.

(Video) Poor Mans Poison - Hell's Comin' With Me (Lyrics)

Ale wydarzenie samo było ani trochę spójny albo czysty.

He has to be smart, clean, and not the least bit political.

On musi być bystrym, czystym, i ani trochę polityczny.

"So I'm not the least bit surprised by this decision."

"Więc jestem ani trochę zaskoczony przez tę decyzję."

A: I'm not the least bit interested in becoming executive director.

: Wcale mnie to nie interesuje w stawaniu się dyrektorem wykonawczym.

This man is not the least bit interested in a romantic relationship.

Ten człowiek jest ani trochę zainteresowany romantycznymi stosunkami.

This part of the garden is not the least bit pastoral.

Ta część ogrodu jest ani trochę sielanka.

So far, he was finding it not the least bit pleasant.

Do tej pory, znajdował to ani trochę przyjemny.

And worse, most of the workers were not the least bit worried about their weight.

I gorzej, większość z robotników była ani trochę martwić się o ich wagę.

"If you tell me you're not the least bit curious about who he is, we'll go home."

"Jeśli mówisz mi, że jesteś ani trochę ciekawy około kto on jest, pójdziemy do domu."

I often think that the gods are not the least bit interested in us or our problems.

Często myślę, że bożek są ani trochę zainteresowany nami albo problemami z nami.

And yet, somehow, she was not the least bit shocked.

A jednak, jakoś, była ani trochę wstrząśnięty.

He seems more comfortable this time around, if not the least bit satisfied.

On wygląda na bardziej odprężonego tym razem wokół jeżeli nie najmniej kawałka zaspokoiło.

They had a physical description, but he looked not the least bit remarkable.

Mieli naukowy opis ale popatrzał ani trochę niezwykły.

She was restless and not the least bit tired, although she'd been on the go since early that morning.

Była niespokojna i ani trochę zmęczony, pomimo że miała miejsce iść od tej pory wczesny ten poranek.

"For a real person you're not the least bit heavy.

"Dla prawdziwej osoby jesteś ani trochę ciężki.

Magazine that the allegations are "not the least bit true."

(Video) RAYE - Escapism. feat. 070 Shake

Magazyn, którym zarzuty są "ani trochę prawdziwy."

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

FAQs

Co to znaczy last but not least? ›

last but not least [idiom]

expand_more I ostatni, ale nie mniej ważny punkt: chcę zwrócić uwagę na kwestię finansowania działań integracyjnych.

Co to znaczy less? ›

less {stopień wyższy}

mniej {st. wyż.}

Co to znaczy More po angielsku? ›

more (in comparatives):

bardziej.

Co to jest les? ›

Dolny zwieracz przełyku (LES, czyli ang. lower esophageal sphincter), jest obszarem w dolnym odcinku przełyku o wzmożonym ciśnieniu, które zabezpiecza przed przedostawaniem się treści żołądk [..]

Jak się pisze po angielsku morze? ›

morze {nijaki}

sea {rzecz.}

Jak się mówi po angielsku most? ›

bridge {rzecz.}

Videos

1. Marshmello x Jonas Brothers - Leave Before You Love Me (Official Music Video)
(Marshmello)
2. Roxette - Listen To Your Heart (Official Music Video)
(Roxette)
3. Gesaffelstein & The Weeknd - Lost in the Fire (Official Video)
(GesaffelsteinChannel)
4. ABBA - Knowing Me, Knowing You (Official Music Video)
(ABBA)
5. Amber Run - I Found (Official Lyric Video)
(Amber Run Official)
6. Tom Rosenthal - Go Solo (Official Music Video)
(Tom Rosenthal)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lakeisha Bayer VM

Last Updated: 03/01/2023

Views: 5617

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lakeisha Bayer VM

Birthday: 1997-10-17

Address: Suite 835 34136 Adrian Mountains, Floydton, UT 81036

Phone: +3571527672278

Job: Manufacturing Agent

Hobby: Skimboarding, Photography, Roller skating, Knife making, Paintball, Embroidery, Gunsmithing

Introduction: My name is Lakeisha Bayer VM, I am a brainy, kind, enchanting, healthy, lovely, clean, witty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.